Умови доставки і оплати

1. Загальні положення

1.1. Правила користування сервісом (далі — «Правила») закріплюють порядок правовідносин між Фізичною особою – підприємцем Шевченко Олег Миколайович і користувачем послуг (далі — «Замовник»), визначають права і обов’язки сторін, порядок і умови користування послугами, що надаються Виконавцем, питання захисту персональних даних, відповідальність сторін, а також інші питання, не врегульовані Договором і / або чинним законодавством.
1.2. Дані Правила є публічним договором і публічною офертою відповідно до ст.633, 641 Цивільного кодексу України, їх умови однакові для всіх споживачів.
1.3. Дії Замовника, вчинені ним для реєстрації на сайті https://goracoffee.com/ (далі — Сайт), і подальше користування сервісом Виконавця є повним і безумовним акцептуванням цих Правил і Вимог.
1.4. При бажанні Замовника та / або у випадках, встановлених Виконавцем, між сторонами укладається паперовий Договір про надання послуг. Правила становлять невід’ємну складову частину зазначеного Договору. Норми цих Правил не є вичерпними і можуть доповнюватися нормами Договору та інших його невід’ємних частин. У разі виникнення суперечностей між нормами Договору та цих Правил, застосовуються норми Договору.
1.5. Виконавець має право вносити зміни та / або доповнення до цих Правил, які доводяться до відома Замовників не менше, ніж за 10 (десять) календарних днів до дати набрання ними чинності, одним із способів: по електронній пошті, через особистий кабінет або розмістивши інформацію на своєму сайті.
1.6. Правила діють для всіх без винятку Замовників незалежно від часу реєстрації, типу отримуваних послуг або інших обставин.
1.7. Взаємовідносини між Сторонами регулюються цими Правилами, а також нормами чинного законодавства України, що стосуються взаємовідносин між Сторонами.

2. Термінологія

2.1. Сайт — це веб-сайт Виконавця, розміщений в мережі Інтернет за адресою : https://goracoffee.com.
2.2. Клієнт — фізичні та / або юридичні особи, які користуються сайтом для здійснення покупки тих чи інших товарів.
2.3. Адміністрація сайту — особа, уповноважена Виконавцем на здійснення управління сайтом, а також інших дій, пов’язаних з використанням Сайту.
2.4. Персональні дані — відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.
2.5. Власник персональних даних — фізична або юридична особа, яка визначає мету обробки персональних даних, склад цих даних та процедури їх обробки, якщо інше не визначено законом. Власником персональних даних в розумінні цих правовідносин є Замовник.
2.6. Згода суб’єкта персональних даних — добровільне волевиявлення фізичної або юридичної особи (за умови її обізнаності) про надання дозволу на обробку її персональних даних відповідно до сформульованої мети їх обробки, виявлене в формі підтвердження реєстрації на Сайті.
2.7. Розпорядник персональних даних — фізична або юридична особа, якій, власником персональних даних або законом, надано право обробляти ці дані від імені власника. Розпорядником персональних даних в розумінні цих правовідносин є Виконавець, за дорученням Замовника здійснює обробку персональних даних користувачів з метою і тільки в обсязі, необхідних для надання послуг.
2.8. Суб’єкт персональних даних — фізична або юридична особа, персональні дані якої обробляються.
2.9. Конфіденційна інформація про особу — персональні дані з обмеженим доступом, які віднесені фізичною або юридичною особою чи законом до такої інформації.
2.10. Веб-сервіс — це програмно-апаратний комплекс Виконавця, який дозволяє Замовнику самостійно реєструватися, відправляти повідомлення, відслідковувати їх статус і контролювати свої замволення.
2.11. Логін — в якості логіну використовується електронна пошта, яку Замовник самостійно вказує при реєстрації на сайті Виконавця https://goracoffee.com, і який в подальшому використовується для ідентифікації Замовника в Системі.
2.12. Пароль — послідовність символів, відома тільки Замовнику, що зберігається на Сайті в зашифрованому вигляді і використовується для ідентифікації Замовника в Системі.
2.13. Cookies файли — невеликі ідентифікаційні файли, які завантажуються на термінальне обладнання Замовника (наприклад, комп’ютер або смартфон), коли Замовник отримує доступ до сайту Виконавця. Це дозволяє сайту Виконавця розпізнавати надалі пристрій, що використовується Замовником, і зберігати деяку інформацію про переваги Замовника або про його минулі дії.
2.14. Терміни, які не вказані в даному розділі, використовуються в тексті даних Правил в значенні відповідно до чинного законодавства України.

3. Права і обов’язки Сторін

3.1. Виконавець зобов’язаний:
3.1.1. Надати Замовнику Послуги відповідно до умов цих Правил.
3.1.2. Надати Замовнику можливість формувати за допомогою Системи рахунок-фактуру для оплати товарів / послуг відповідно до діючих цін, зазначеними на сайті Виконавця за адресою https://goracoffee.com/.
3.1.3. При надходженні від Замовника на розрахунковий рахунок Виконавця коштів за товари / послуги, в найближчий робочий час, але не пізніше ніж протягом 2 (двох) банківських днів, надати Замовнику товари / послуги.
3.1.4. Забезпечувати охорону персональних даних Замовника і користувачів, які стали відомі йому при наданні послуг.
3.1.7. Виконавець не несе відповідальності і не відшкодовує витрат за упущену вигоду Замовника при тимчасовому блокуванні аккаунта Замовника, яке сталося в результаті багаторазового (10 і більше разів) невірного введення Замовником свого пароля доступу до Системи.
3.2. Замовник зобов’язаний:
3.2.1. При реєстрації на сайті Виконавця Замовник зобов’язаний вказати номер мобільного телефону, як основний засіб зв’язку (далі іменується «Основним засобом зв’язку»), на який в подальшому Виконавець направлятиме інформаційні повідомлення, що стосуються надання послуг відповідно до цих Правил (наприклад, повідомлення про статус замовлення, інформування про зміни в роботі сервісу і т.д.). Замовник зобов’язується не реєструвати більше одного облікового запису, крім випадків, узгоджених з Адміністрацією сайту і з її дозволу. Також забороняється реєстрація двійника вже існуючого облікового запису. При виявленні самовільної мультиреєстраціі всі акаунти, що мають відношення до такої реєстрації, будуть негайно заблоковані Виконавцем без застосування до Виконавця будь-яких штрафних санкцій.
3.2.2. Забезпечити постійне функціонування Основного засоби зв’язку, а також протягом 3 (трьох) календарних днів після зміни такого номера телефону повідомити про це Виконавця по електронній пошті [email protected] У разі втрати доступу до телефонного номеру, який є головним засобом зв’язку, відновлення доступу до такого аккаунту не можливо.
3.2.3. Замовник зобов’язується в повному обсязі розраховуватись за надані йому Виконавцем Товари/Послуги, а також зобов’язується самостійно знайомитися з інформацією про умови обслуговування і ціни на Сайті Виконавця.
3.2.4. Замовник дає свою згоду на використання Сайтом Виконавця файлів Cookies. Замовник має право відмовитися від використання файлів Cookies, однак при подальшому використанні сайту Виконавця, Замовник автоматично погоджується на використання файлів Cookies.
3.2.5. Замовник дає свою згоду на отримання від Виконавця Повідомлень, пов’язаних з наданням послуг, на електронну пошту (email) і / або через службу коротких повідомлень (SMS) і / або Viber-повідомлень.
3.3. Виконавець має право:
3.3.1. Здійснювати перевірку вказаних даних, які вказуються Замовником при виборі способу доставки, на відповідність вказаних даних до реальних.
3.3.2. Припинити надання Послуг Замовнику у випадку порушення Замовником умов, передбачених цими Правилами.
3.3.3. Отримати оплату за товари / послуги згідно з умовами цих Правил.
3.3.4. Призупинити надання послуг без застосування до Виконавця штрафних санкцій на період планового або позапланового технічного обслуговування обладнання Виконавця, яке використовується для надання послуг. Виконавець повідомляє про це Замовника за допомогою Основного засобу зв’язку або шляхом розміщення відповідної інформації на Сайті Виконавця за 3 (три) календарних дні до початку запланованого технічного обслуговування обладнання; таке повідомлення повинно містити дати початку і закінчення обслуговування.
3.3.5. Виконавець залишає за собою право час від часу без попереднього повідомлення вносити зміни в політику файлів Cookies.
3.3.6. Виконавець не несе відповідальності за зміст зовнішніх веб-сайтів.
3.3.7. Виконавець має право, без застосування до Замовника штрафних санкцій, заблокувати доступ Замовника до Системи в разі використання останнім номера телефону, який йому не належить.
3.3.8. У разі отримання Виконавцем інформації про те, що Замовник:
— не дотримується встановлених Виконавцем Правил користування сервісом;
— намагається завдати шкоди репутації компанії Виконавця, його партнерам і / або Послугам;
— якщо в акаунті Замовника виявлені дії, які можуть бути (або вже стали) причиною порушень нормальної роботи системи в цілому або її частин;
Виконавець, без застосування до Замовника штрафних санкцій та без попередження Замовника, блокує його доступ до аккаунта. Доступ до аккаунта Замовника може бути відновлений Виконавцем після перевірки і усунення Замовником виявлених порушень в користуванні Сервісом, а також після письмового повідомлення Замовника про усунення цих порушень.
3.3.9. Виконавець залишає за собою право без попереднього повідомлення Замовника фасувати товар в пакування відмінне за кольором від того, що вказане в замовленні, тим яке є наявним на момент виконання замовлення.
3.4. Замовник має право:
3.4.1. Отримувати товари / послуги від Виконавця відповідно до умов цих Правил.
3.4.2. Через сайт Виконавця goracoffee.com отримувати інформацію про стан кожного замовлення. Статистичні дані про отримані товари / послуги, Замовник має можливість відстежити в особистому кабінеті на сайті Виконавця.
3.4.3. В односторонньому порядку відмовитися від користування веб-сервісом.
3.4.4. Звертатися до Виконавця зі скаргами та пропозиціями щодо поліпшення якості товарів / послуг, що надаються.

4. Вартість товарів / послуг і порядок розрахунку

4.1. Замовник оплачує товари / послуги згідно з цінами, розміщеними на Сайті Виконавця.
4.2. Оплата послуг здійснюється Замовником на умовах попередньої оплати, шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Виконавця на підставі рахунків-фактур, самостійно сформованих Замовником за допомогою Веб-сервісу. Опрацювання замовлення відбувається після зарахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Виконавця.
4.3. Виконавець залишає за собою право вносити зміни в цінову політику з подальшою публікацією нових цін на Сайті.
4.4. Оплата товарів/послуг здійснюється через платіжні системи тільки авторизованими користувачами, що пройшли попередню реєстрацію та авторизувались в сервісі.

5. Відповідальність Сторін і порядок вирішення спорів

5.1. Замовник самостійно несе відповідальність за всі дії (а також їх наслідки) в рамках використання Системи під обліковим записом Замовника, включаючи випадки добровільної передачі Замовником даних для доступу до облікового запису третім особам на будь-яких умовах (у тому числі за договорами або угодами). При цьому всі дії в рамках використання Системи під обліковим записом Замовника вважаються зробленими самим Замовником.
5.2. Замовник самостійно несе відповідальність за безпеку обраного ним пароля, а також самостійно забезпечує збереження і конфіденційність свого пароля.
5.3. Замовник одноосібно несе відповідальність за невиконання вимог цих Правил та законодавства України.
5.4. Претензії Замовника щодо товарів / послуг приймаються Виконавцем до розгляду в електронному вигляді, які направляються Замовником на електронну адресу Виконавця [email protected] в строк не пізніше 3 (трьох) робочих днів з дня виникнення спірної ситуації. Термін розгляду претензій Замовника становить не більше 15 (п’ятнадцяти) робочих днів. Виконавець не несе відповідальності і не відшкодовує упущену вигоду Замовника ні за яких обставин.
5.5. У разі прострочення Замовником оплати наданих Виконавцем товарів / послуг (якщо надані Послуги не були передплачені Замовником), замовлення видаляється з системи.
5.6. Виконавець має право блокувати доступ Замовника до Сайту, Системі і / або їх частин, у разі порушення Замовником умов, передбачених цими Правилами та / або нормами чинного законодавства України.
5.7. Якщо факт порушення, про який йдеться в п. 5.6. цих Правил, буде підтверджений, Виконавець має право за своїм вибором:
— припинити надання послуг Замовнику без можливості їх відновлення;
— відновити попередньо обмежений доступ до надання послуг Замовнику після врегулювання відносин шляхом прямих переговорів, отримання його письмових пояснень, усунення Замовником порушень та їх наслідків, і, в разі необхідності відшкодування Замовником завданої ним шкоди.
5.8. Якщо інформація про факти порушень, визначених п. 5.6. цих Правил не підтверджується, то Виконавець негайно відновлює надання доступ до Сервісу Замовнику.
5.9. При порушенні Замовником умов цих Правил та / або вимог чинного законодавства України та / або міжнародного законодавства, Замовник самостійно і в повному обсязі несе відповідальність перед Виконавцем та / або третіми особами за свої дії, пов’язані з використанням Системи, в тому числі, якщо такі дії призведуть до порушення прав і законних інтересів Виконавця та / або третіх осіб.
5.10. Всі суперечки і розбіжності між Сторонами підлягають вирішенню шляхом переговорів. У разі недосягнення згоди в ході переговорів, або в разі, якщо одна зі сторін ухиляється від ведення переговорів, спори підлягають розгляду в судовому порядку згідно з чинним законодавством України.
5.11. Адміністрація сайту не несе відповідальності за всі наслідки, які виникли з вини Замовника.

6. Умови використання персональних даних

6.1. Приєднуючись до умов цих Правил, Замовник дає згоду на використання і автоматизовану обробку даних, як персональних, так і тих, що ідентифікують його, а також персональних даних суб’єктів, чиї персональні дані передаються / повідомляються в ході виконання зобов’язань згідно з цими Правилами, шляхом їх збору, отримання, систематизації, накопичення, зберігання, уточнення, використання, знеособлення, блокування, видалення, знищення, а також будь-яких інших дій, пов’язаних з обробкою відповідних даних, а також на передачу їх третім особам, якщо це не суперечить чинному законодавству України, зокрема Закону України «Про захист персональних даних».
6.2. Сторони також підтверджують і гарантують, що кожна зі Сторін ознайомлена з правами суб’єктів персональних даних, передбачених Політикою конфіденційності та статтею 8 Закону України «Про захист персональних даних» № 2297-VI 1 червня 2010 року (зі змінами та доповненнями), а також зобов’язуються дотримуватися всіх вимог чинного законодавства щодо захисту персональних даних.

7. Конфіденційність

7.1. Сторони виконують свої зобов’язання згідно з даними Правилами, на умовах гарантованої конфіденційності інформації, що стала доступною Сторонам у зв’язку з укладенням, виконанням та припиненням правовідносин між сторонами згідно з даними Правилами.
Конфіденційною інформацією є вся інформація, що стосується цих Правил та операцій по ним, а також інформація, щодо якої Сторони вживають заходів щодо охорони її конфіденційності.
7.2. Сторони зобов’язуються зберігати в таємниці, не передавати третім особам, крім випадків, передбачених чинним законодавством України, і не використовувати недобросовісно інформацію, яка їм стала відома в процесі правовідносин, несанкціоноване поширення якої може завдати збитків будь-якій із Сторін.
7.3. Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України за невиконання або неналежне виконання умов п.8.2. цих Правил. У разі розкриття однієї із Сторін конфіденційної інформації про іншу Сторону, в результаті чого інша сторона зазнала збитків, Сторона, винна в розкритті конфіденційної інформації, зобов’язана відшкодувати потерпілій Стороні всі документально підтверджені збитки, понесені в результаті розкриття конфіденційної інформації, за винятком випадків, коли розкриття конфіденційної інформації було зумовлено нормами чинного законодавства України та / або в процесі судового або іншого правового захисту своїх прав та інтересів.
7.4. При виконанні умов цих Правил Сторони зобов’язуються всебічно сприяти один одному при захисті своїх інтересів проти недобросовісних дій з боку третіх осіб.

8. Дія обставин непереборної сили

8.1. Жодна сторона не несе відповідальності за порушення Правил, якщо це стало наслідком обставин непереборної сили, зокрема, але не обмежуючись: ворожими атаками, блокадами, військовими діями, заворушеннями, протиправними діями третіх осіб, пожежами, вибухами, тривалими перервами в роботі транспорту, актів органів державної / місцевої влади, заборон (обмежень) експорту / імпорту і т.д., а також обставин, викликаних винятковими погодними умовами і стихійним лихом, зокрема: епідемією, циклоном, ураганом, торнадо, повенями, землетрусами, посухою і т.д., а також іншими обставинами, які перебувають поза контролем Сторін і не могли бути передбачені і враховані Сторонами (далі — «форс-мажорні обставини»).
8.2. Сторона, яка знаходиться під дією форс-мажорних обставин, повинна повідомити про їх виникнення іншу Сторону протягом 3 (трьох) календарних днів з моменту виникнення таких форс-мажорних обставин за допомогою Основного засобу зв’язку і / або електронної адреси іншої Сторони.
8.3. Належним документальним підтвердженням дії форс-мажорних обставин є відповідний документ (сертифікат) Торгово-промислової палати України або іншого органу, уповноваженого видавати відповідні документальні підтвердження.
8.4. Після закінчення терміну дії форс-мажорних обставин, Сторона, яка перебувала під дією таких обставин, повинна повідомити про закінчення цих обставин іншу Сторону протягом 3 (трьох) календарних днів з моменту закінчення дії форс-мажорних обставин за допомогою Основного засобу зв’язку і / або електронної адреси, і / або телефонного номеру.
8.5. У разі, якщо Сторони не дійшли згоди щодо терміну дії форс-мажорних обставин, Сторона, що посилається на форс-мажорні обставини, на вимогу іншої Сторони повинна надати відповідний документ, що містить інформацію про тривалість форс-мажорних обставин. Даний документ Сторона, яка посилається на форс-мажорні обставини, повинна надати в оригіналі протягом 30 (тридцяти) календарних днів з моменту отримання відповідної вимоги від іншої Сторони.
8.6. У разі порушення вимог п.п. 8.2-8.5. цих Правил, Сторона, яка перебувала під дією форс-мажорних обставин, позбавляється права посилатися на форс-мажорні обставини, як на підставу для звільнення від відповідальності за невиконання взятих на себе зобов’язань за цими Правилами.

9. Термін дії правовідносин між сторонами і порядок їх припинення

9.1. Правовідносини між сторонами вважаються укладеними і набувають чинності з моменту реєстрації Замовника на Сайті і діють протягом одного календарного року з дати укладення. Термін дії правовідносин продовжується щоразу на один календарний рік, якщо жодна зі сторін не менше ніж за 30 (тридцять) календарних днів до закінчення терміну дії не повідомить іншу Сторону про намір припинити правовідносини. Правовідносини можуть припинятися також і за інших підстав, вказаних в цих Правилах.
9.2. Виконавець має право в односторонньому порядку достроково припинити правовідносини з Замовником в разі виявлення порушення останнім умов цих Правил, а також в разі несанкціонованого втручання Замовника в роботу Системи і / або нецільового використання Замовником Системи Виконавця.
9.3. Правовідносини можуть бути достроково розірвані в односторонньому порядку будь-якою Стороною шляхом направлення однією Стороною іншій письмового / електронного повідомлення про припинення правовідносин не менше, ніж за 15 (п’ятнадцять) календарних днів до дати припинення.
9.4. Після припинення правовідносин Виконавець зберігає в Системі персональні дані Замовника і його базу персональних даних Клієнтів протягом наступного 1 (одного) року. Після закінчення 1 (одного) року Виконавець знищує персональні дані Замовника, якщо під час припинення правовідносин Сторони не прийдуть до іншої угоди. Знищення персональних даних Замовника в цьому випадку не вимагає попереднього або наступного повідомлення про це Замовника.
9.5. Припинення правовідносин не звільняє Сторони від обов’язку виконання, належним чином своїх зобов’язань за цими Правилами і повного погашення заборгованості між собою в разі її наявності за весь період до дати припинення правовідносин.

10. Інші умови

10.1. Порядок користування цими Правилами, їх виконання, а також всі інші питання, не врегульовані Правилами, вирішуються відповідно до норм чинного законодавства України, зокрема: Конституцією України, Законом України «Про захист персональних даних», законом України «Про рекламу» та відповідно до норм міжнародно-правових актів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.
10.2. У разі, якщо будь-які умови або положення цих Правил будуть визнані недійсними або незаконними, всі інші умови і положення Правил залишаються незмінними і мають повну юридичну силу.
10.3. Ніщо в Правилах не може розумітися як встановлення між Замовником та Виконавцем агентських відносин, відносин товариства, відносин по спільній діяльності, відносин особистого найму, або інших відносин, прямо не передбачених Правилами.
10.4. Замовник підтверджує, що ознайомлений з усіма пунктами цих Правил і безумовно приймає їх.
10.5. У разі небажання Замовника продовжувати правовідносини з Виконавцем згідно цих Правил, Замовник протягом 5 (п’яти) календарних днів з дня повідомлення на Сайті Виконавця про введення в дію поточної редакції Правил повідомляє Виконавця про свою незгоду. В цьому випадку правовідносини з Замовником припиняються, починаючи з моменту повідомлення Замовником про незгоду. У разі відсутності надходження від Замовника повідомлення про незгоду з новими умовами надання послуги вважається, що Замовник повністю погодився з вимогами нової редакції Правил.
10.6. Положення цих Правил є обов’язковими для всіх раніше зареєстрованих Замовників.